VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Các công trình công bố năm 2013

[1] Pham Tich Xuan, Nguyen Van Pho, O.L. Gaskova, S.B. Bortnikova, 2013. Geochemistry of surface waters in the vicinity of open pit mines at the Cay Cham deposit, Thai Nguyen province, northern Vietnam. Geochemistry International, Print ISSN 0016-7029; Online ISSN 1556-1968,51, (11), pp.931-938          

[2] Nguyễn Văn Dương, Bor-Shouh Huang, Lê Tử Sơn, Đinh Văn Toàn, 2013. Constrants on the crustal structure of Northern Vietnam based on analysis of teleseismic converted waves Tectonophysics, 601, pp.87-97

[3] Chuan-Chou Shen, Chung-Che Wu, Hai Cheng, R. Lawrence Edwards, Yu-Te Hsieh, Sylvain Gallet, Ching-Chih Chang, Ting-Yong Li, Doan Dinh Lam, Akihiro Kano, Masako Hori, Christoph Spotl, 2013. High-precision and high –resolusion carbonate 230Th dating by MC-ICP-MS with SEM protocols. Geochimica et Cocmochimica Acta. ISSN: 0016-7037, 99, pp.71-86

[4] Nguyen Hoang, Martin F.J. Flower, Cung Thuong Chi, Pham Tich Xuan, Hoang Van Quy, Tran Thanh Son, 2013. Collision-induced Basalt Eruptions at Pleiku and Buon Mê Thuột, South-Central Viet Nam. Journal of Geodynamics http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.03.012 ournal ISSN: 0264-3707, 69, pp.65-83

[5] Martin F.J. Flower, Nguyen Hoang, Ching-Hua Lo, Cung Thuong Chi, Nguyen Quoc Cuong, Liu Futian, Deng Jinfu, Mo Xuanxue, 2013. Potassic magma genesis and the Ailo Shan – Red River fault. Journal of Geodynamics. http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.06.008, 69, pp.84-105

[6] Nguyen Q. Cuong, Zuchiewicz, W., Nguyen Hoang, Flower, M.F.J., Cung T. Chi, Mocanu, V., 2013. Place assembly, tectonic responses, and magmatism in southeast Eurasia. Journal of Geodynamics. http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.12.004, 69, pp.1-4

[7] Nguyen Hoang, Uto, K., Matsumoto, A., Itoh, J., 2013. Pleistocene intraplate magmatism in the Goto Islands, SW Japan: Implications for mantle source evolution and regional geodynamics. Journal of Geodynamics http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2013.03.002, 68, pp.1-17

[8]       Tran Dinh To, Nguyen Trong Yem, Duong Chi Cong, Vy Quoc Hai, Zuchiewicz Witold, Cuong Nguyen Quoc, Nghia Nguyen Viet, 2013. Recent crustal movements of northern Vietnam from GPS data. Journal of Geodynamics

[9] Nguyen Hoang, Christoph Hauzenberger, Masatsugu Ogasawara, Jürgen Konzett, Pham Tich Xuan, Phan Van Hung, 2013. A geochemical comparison between Cenozoic volcanism in Bolaven Plateau (Laos) and north-central provinces of Vietnam. International Symposium on ‘Large Igneous Provinces in Asia: Mantle Plumes and Metallogeny, pp.96-99

[10] Vy Quốc Hải, 2013. So sánh kết quả xử lý số liệu GPS và GLONASS. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Tập 1, tr.60-65.

[11] Phạm Văn Hùng, 2013. Cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Tập 2, tr.107-119

[12] Phạm Văn Hùng, 2013. Cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở khu vực Sông Cả-Rào Nậy .Tạp chí Địa chất và công nghệ biển. Tập 3

[13] Phạm Văn Hùng, 2013. Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ nứt sụt đất khu vực Tây Nguyên. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Tập 3

[14] Bùi Văn Thơm, 2013.Đặc điểm đới đứt gãy hoạt động Sầm Nưa trong Pliocen-đệ tứ .Tạp chí các khoa học về Trái đất. Tập 4

[15] Phan Thị Kim Văn, 2013. Tài nguyên nước dưới đất và các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn khu vực quần đảo Trường Sa. Tuyển tập báo cáo khoa học “Hội nghị địa chất biển toàn quốc lần 2”. NXB KHTN&CN, tr.621-633

[16] Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Đức Rỡi, Lê Đức Lương, 2013. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hồ Trị An, đến động thái mực nước dưới đất khu vực hạ lưu. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, ISSN: 0866-7187. 12/2012. T.34, Số 4, Trang 465-476.

[17] Đinh Văn Thuận, Vũ Văn Hà, Mai Thành Tân, Nguyễn Trọng Tấn, Lê Đức Lương, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh thị Thanh Hà, 2013. Đặc điểm trầm tích hồ thủy điện Trị An. Các Khoa học Trái đất, T.35, Số 3, Trang 130-136          

[18] Phạm Tích Xuân, Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thu Trà, Hoàng Tuyết Nga, Phạm Thanh Đăng, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2013. Triển vọng khoáng sản sericit khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh). Các Khoa học về Trái đất, T.35, Số 2, Trang ­97-106    

[19] Đinh Văn Toàn, Chau-Huei Chen, Strong Wen, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang, Dương Thị Ninh, 2013. Kết quả bước đầu quan trắc động đất nhỏ bằng mạng máy địa phương Guralp-6TD bố trí tại vùng Thanh Hóa. Tạp chí các Khoa học về Trái đất. ISSN 0886-7187. T35, Số 1, Trang 36-46

[20] Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Ching-Ying Lan, Tadashi Usuki, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly, 2013. Tài liệu mới về tuổi đồng vị U-Pb zircon trong granit phức hệ Yê Yên Sun khối nâng Phan Si Pan và mối liên quan với đới trượt Sông Hồng. Tạp chí Các khoa học Trái đất. ISSN: 0886-7187. T34, Số 4, Trang 453-464

[21] Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Quốc Hùng, 2013. Đặc điểm phân bố, độ phổ biến và chất lượng đá mỹ nghệ và trang lát khu vực miền trung Việt Nam. Tạp chí Các khoa học Trái đất. ISSN: 0886-7187, T.34, Số 4, Trang 495-505

[22] Vy Quốc Hải, 2013. Về tinh khả dụng của số liệu các hệ định vị trong xác định chuyển dịch vỏ Trái đất. Hội thảo Khoa học công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

[23] Nguyễn Văn Hướng và nnk, 2013. Biến đổi ứng suất miền võng Hà Nội. Tuyển tập bá cáo HNĐịa chất biển toàn quốc lần 2, tr.165-174        

[24] Nguyễn Đăng Túc và nnk, 2013. Về các thềm biển và tuổi san hô dọc bờ biển khánh hoà-Ninh Thuận. Tuyển tập bá cáo HNĐịa chất biển toàn quốc lần 2, tr.271-285

[25] Phạm Văn Hùng, Trần định Tô, 2013. Xây dựng lưới GNSS thường trực tại Việt Nam dưới góc nhìn địa kiến tạo. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 41, tr.57-53

[26] TS. Vũ Văn Chinh, PGS-TS. Đinh Văn Toàn, PGS-TS. Nguyễn Văn Phổ, TS. Phạm Tích Xuân, TS. Vy Quốc Hải, TS. Trần Quốc Cường, TS. Phùng Văn Phách, TS. Đoàn Văn Tuyến, TS. Dương Quốc Hưng, TS. Lê Triều Việt, TS. Văn Đức Tùng,  CN. Bùi Văn Quỳnh, 2013. Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động phục vụ công tác phê duyệt địa điểm dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. (1) Viện Địa chất - Viện HLKHCN VN,  (2) Viện Địa chất và Địa vật lý biển - Viện HLKHCN VN         . Hội nghị tổng kết 10 năm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật      , tr.81-94           

[27] Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Văn Đức Tùng, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, Vũ Cao Chí, 2013.Về hoạt động nâng nén ép - nghịch đảo kiến tạo trong các trũng Kainozoi trên thềm lục địa Việt Nam. (1) Viện Địa chất, Viện HLKHCN VN,  (2) Viện Dầu khí Việt Nam. Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ II, tr.151-164

[28] Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh thị Thanh Hà, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Lê Đức Lương, 2013. Lại bàn về thang địa tầng kỷ Đệ tứ. Tuyển tập Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ 2, tr. 393-397       

[29] Vũ Văn Chinh, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Văn Phổ, Phạm Tích Xuân, Vy Quốc Hải, Trần Quốc Cường, 2013. Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động phục vụ công tác phê duyệt địa điểm dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Báo cáo Hội nghị tổng kết 10 năm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân. Bộ Khoa học và Công nghệ, tr.81-94    

[30] Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa và các cộng sự, 2013. Bước đầu nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ISSN: 1859-4794, T.652, Số 9, tr.31-34          

[31] Doãn Đình Hùng, Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Thị Thu, nnk, 2013. Kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng sử dụng bùn thải mỏ than Bình Minh và Khe Chàm trong xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng. Tạp chí Các Khoa học Trái đất, loạt A, tr.33

[32] Phan Trọng Trịnh, 2013. Tràn dầu tự nhiên và mối liên quan với kiến tạo vùng biển Việt Nam. Khoa học tự nhiên và công nghệ

[33] Trần Cánh, A. Weller, 2013. Các phương pháp địa vật lý ứng dụng khảo sát và phát hiện ẩn họa trong thân đê, đập và các công trình thủy lợi. Khoa học tự nhiên và công nghệ    

Đề tài khác

 
Vui lòng đợi...