VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2016 – 2018

STT

Họ và tên

Đơn vị

 1.  

GS. TS. Phan Trọng Trịnh

Viện Địa chất

 1.  

PGS. TSKH. Trần Trọng Hòa

Viện Địa chất

 1.  

PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng

Viện Địa chất

 1.  

PGS. TS. Doãn Đình Lâm

Viện Địa chất

 1.  

PGS. TS. Phạm Tích Xuân

Viện Địa chất

 1.  

PGS. TS. Đinh Văn Toàn

Viện Địa chất

 1.  

PGS. TS. Trần Tuấn  Anh

Viện Địa chất

 1.  

TS. Phan Lưu Anh

Viện Địa chất

 1.  

TS. Cung Thượng Chí

Viện Địa chất

 1.  

TS. Trần Quốc Cường

Viện Địa chất

 1.  

TS. Nguyễn Hoàng

Viện Địa chất

 1.  

TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

Viện Địa chất

 1.  

TS. Phạm Quang Sơn

Viện Địa chất

 1.  

TS. Đinh Văn Thuận

Viện Địa chất

 1.  

TS. Mai Thành Tân

Viện Địa chất

 1.  

TS. Nguyễn Quốc Thành

Viện Địa chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vui lòng đợi...