VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2021 – 2024

STT

Họ và tên

Đơn vị

1 GS. TS. Phan Trọng Trịnh (Chủ tịch HĐKH)

Viện Địa chất

2 PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng (Phó Chủ tịch HĐKH)

Viện Địa chất

3 PGS.TS. Nguyễn Hoàng (Phó Chủ tịch HĐKH) 

Viện Địa chất

4 TS. Mai Thành Tân (Thư ký HĐKH)

Viện Địa chất

5 PGS. TS. Trần Tuấn Anh

Viện Địa chất

6 TS. Hà Ngọc Anh 

Viện Địa chất

7 TS. Trần Quốc Cường

Viện Địa chất

8 TS. Phạm Thị Dung

Viện Địa chất

9 TS. Vũ Văn Hà

Viện Địa chất

10 TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

Viện Địa chất

11 TS. Lại Hợp Phòng

Viện Địa chất

12 TS. Cù Sỹ Thắng

Viện Địa chất

13 TS. Văn Đức Tùng

Viện Địa chất

14 TS. Phạm Ngọc Cẩn

Viện Địa chất

15

ThS. Nguyễn Ánh Dương

Viện Địa chất

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2018 – 2021

STT

Họ và tên

Đơn vị

1 GS. TS. Phan Trọng Trịnh (Chủ tịch HĐKH)

Viện Địa chất

2 TS. Phạm Quang Sơn (Phó Chủ tịch HĐKH)

Viện Địa chất

3 TS. Nguyễn Hoàng (Phó Chủ tịch HĐKH) 

Viện Địa chất

4 TS. Mai Thành Tân (Thư ký HĐKH)

Viện Địa chất

5 PGS. TS. Trần Tuấn Anh

Viện Địa chất

6 PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng

Viện Địa chất

7 TS. Hà Ngọc Anh

Viện Địa chất

8 TS. Phan Lưu Anh

Viện Địa chất

9 TS. Cung Thượng Chí

Viện Địa chất

10 TS. Trần Quốc Cường

Viện Địa chất

11 TS. Phạm Thị Dung

Viện Địa chất

12 TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

Viện Địa chất

13 TS. Vũ Văn Hà

Viện Địa chất

14 TS. Lại Hợp Phòng

Viện Địa chất

15 TS. Văn Đức Tùng

Viện Địa chất

16 ThS. Nguyễn Ánh Dương

Viện Địa chất

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2016 – 2018

STT

Họ và tên

Đơn vị

1 GS. TS. Phan Trọng Trịnh

Viện Địa chất

2 PGS. TSKH. Trần Trọng Hòa

Viện Địa chất

3 PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng

Viện Địa chất

4 PGS. TS. Doãn Đình Lâm

Viện Địa chất

5 PGS. TS. Phạm Tích Xuân

Viện Địa chất

6 PGS. TS. Đinh Văn Toàn

Viện Địa chất

7 PGS. TS. Trần Tuấn  Anh

Viện Địa chất

8 TS. Phan Lưu Anh

Viện Địa chất

9 TS. Cung Thượng Chí

Viện Địa chất

10 TS. Trần Quốc Cường

Viện Địa chất

11 TS. Nguyễn Hoàng

Viện Địa chất

12 TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

Viện Địa chất

13 TS. Phạm Quang Sơn

Viện Địa chất

14 TS. Đinh Văn Thuận

Viện Địa chất

15 TS. Mai Thành Tân

Viện Địa chất

16 TS. Nguyễn Quốc Thành

Viện Địa chất

 

 
Vui lòng đợi...