VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Mời dự Hội thảo toàn quốc về KHCN Trái Đất, mỏ, môi trường VN 2018

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TRÁI ĐẤT – MỎ - MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG (EME 2018) 
“Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ về Trái đất, mỏ, môi trường phục vụ phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu” 

THƯ MỜI THAM DỰ 

Kính gửi: Lãnh đạo Viện Địa chất 
Lãnh đạo các phòng nghiên cứu, 
Các cán bộ các khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học Trái Đất , mỏ , môi trường. 

Việc khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu… trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ở Việt Nam hiện nay đặt ra các yêu cầu lớn đối với việc phân tích, đánh giá nhu cầu, định hình các xu thế và hướng nghiên cứu ưu tiên, các giải pháp phát triển các ngành khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các ngành thuộc lĩnh vực trên. Đây cũng là những vấn đề được các nhà lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và xã hội rất quan tâm hiện nay. 

Hội đồng Chức danh Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ và một số đơn vị nghiên cứu, giáo dục, Tổng hội Đ ịa chất Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ về Trái Đất, mỏ môi trường phục vụ phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu” năm 2018 và công bố Dự thảo Giải thưởng Tài năng Khoa học, công nghệ Trái Đất, mỏ, môi trường Việt Nam (Giải thưởng EME) . Hội thảo được tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Đại học Quốc gia Hà Nội (19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hội thảo thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học Trái Đất, mỏ và môi trường. 

Đây là cơ hội tốt để các nhà lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trao đổi ý kiến về các vấn đề có liên quan. Đồng thời, các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân có dịp đưa ra những kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng chính sách, cơ chế phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học trong các ngành nghề liên quan đến khoa học Trái Đất, mỏ và môi trường. 

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Lãnh đạo Quý viện, lãnh đạo các phòng nghiên cứu, các cán bộ nghiên cứu về khoa học Trái Đất, mỏ, môi trường, tham dự Hội thảo nói trên. Nhờ lãnh Quý viện, lãnh đạo các phòng nghiên cứu chuyển lời mời này tớit tất cả các cán bộ của mình. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của Quý viện, lãnh đạo các phòng nghiên cứu, các cán bộ khoa học. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...