VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Kiến tạo

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Nghiên cứu cấu trúc, chuyển động của vỏ Trái đất, các quá trình biến dạng và lịch sử phát triển của thạch quyển.

- Nghiên cứu đánh giá vai trò các quá trình địa động lực trong sinh khoáng và tai biến địa chất trên lãnh thổ Việt Nam và kế cận.

2. Ban Lãnh đạo

- Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng (trưởng phòng kiêm nhiệm)

- Phó trưởng phòng: TS. NCVC. Văn Đức Tùng

3. Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu cấu trúc, chuyển động và biến dạng của thạch quyển.

- Nghiên cứu lịch sử tiến hóa của vỏ quả đất.

- Phân vùng kiến tạo khu vực.

- Nghiên cứu Tân kiến tạo và kiến tạo Hiện đại.

- Nghiên cứu tai biến địa chất trong mối liên quan với hoạt động kiến tạo Hiện đại.

- Nghiên cứu ứng dụng  phục vụ xây dựng các công trình quan trọng và tìm kiếm khoáng sản.

4. Trang thiết bị

-   Kính hiển vi phân cực “Axioskop” 40 POL

5. Nhân lực

- Tổng số: 4 biên chế và 3 cộng tác viên

- Tiến sĩ khoa học:

- Số biên chế: 1 kiêm nhiệm, 3 biên chế

- Tiến sĩ: 2

- Số hợp đồng: 0

- Thạc sĩ: 1

- Giáo sư: 0

- Cử nhân: 1

- Phó giáo sư:  1

 

6. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ (trong 10 năm)

6.1. Sách chuyên khảo

-  Trần Văn Trị, Đào Thái Bắc, Văn Đức Tùng. Tây Bắc Bộ (Mục từ). Sách: Bách khoa thư Địa chất, Chủ biên: Tống Duy Thanh, Mai Trọng Nhuận, Trần Nghi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 498- 505. 2016

6.2.  Tạp chí chuyên ngành

- Truong Thanh Phi, Renat Shakirov, Duc Anh Le, Duc Tung Van, Anatoly Obzhirov, Syrbu Nadezhda, 2018. Features of the Cenozoic deformation phases on Co To- Thanh Lan islands (Quang Ninh province, Tonkin Gulf, Vietnam). TИXOOKEAHCKAЯ ΓEOЛOΓИЯ, 2018, mom 37, № 2, c. 87–101.

- Le Trieu Viet, Bui Van Thom, Van Duc Tung, Nguyen Thi Thanh Huong, Nguyen Van Luan, Dao Hai Nam, Bui Van Quynh, Nguyen Xuan Tang, Ngo Tuan Tu, 2017. Study to determine the location of water storage capacity to implemment groundwater artificial recharge in IA Khuol commune, Chu Pha disctrict, Gia Lai province. International Conference on Sustainable Groundwater Development. October 26-28, 2017, Hanoi, Vietnam, pp. 249-263. ISBN: 978-604-62-9769-7.

- Văn Đức Tùng, Lê Văn Dũng, 2016. Đặc điểm các khối kiến trúc Tân kiến tạo khu vực vùng hồ thủy điện Sơn La. Tạp chí Địa chất loạt A, số 361- 362, 11-12/2016, tr. 1- 13.

- Lê Văn Dũng, Văn Đức Tùng, Đinh Quốc Văn, 2016. Đặc điểm hoạt động của đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên - Chợ Bờ trong giai đoạn hiện đại và mối liên quan với động đất kích thích. Tạp chí Địa chất loạt A, số 361- 362, 11-12/2016, tr. 67- 79.

- Mai Thanh Tan, Doan Anh Tuan, Bui Van Thom, Nguyen Viet Tien, Do Van Binh, Ngo Van Liem, Van Duc Tung, Lai Hop Phong, Bui Van Chum, Vu Van Ha, 2016. Landslide hazards in Dong Bang commune, Mai Chau district, Hoa Binh province and preventing measures. International Symposium: Geodynamic & geohazard in Vietnam and neighboring regions, pp 112-114. Hanoi 23rd-25th October, 2016. Publishing House for Science and Technology. ISBN: 978-604913493-7.

- Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Bùi Văn Quỳnh, 2016. Đặc điểm dập vỡ kiến tạo khu vực Bắc Tây Nguyên. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 357, 5-6/2016, tr.1-9.

Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, 2016Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vùng nam Tây Nguyên. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T.38, S.1, tr. 22-37, Hà Nội.

- Phạm Tích Xuân, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thanh Đăng, Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thu Trà, Hoàng Tuyết Nga, Bùi Văn Quỳnh, 2016Về bản chất của hiện tượng “phun bùn” ở Ninh Thuận. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T.38, S.1, tr. 90-97, Hà Nội.

- Phi Truong Thanh, Phung Van Phach, Nguyen Nhu Trung, Van Duc Tung, Le Duc Anh, Ngo Bich Huong, 2015. Some analytical results of brittle deformation phases in ocdovic-silua sedimentary rocks on Co To - Thanh Lan islands. Báo cáo Khoa học Hội thảo VAST-AIST lần thứ 7 “Hợp tác nghiên cứu: Đánh giá, định hướng tương lai”, ISBN: 978-604-913-421-0.

- Vũ Văn Chinh, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Văn Phổ, Phạm Tích Xuân, Vy Quốc Hải, Trần Quốc Cường, Phùng Văn Phách, Đoàn Văn Tuyến, Dương Quốc Hưng, Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Bùi Văn Quỳnh, 2013: Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động phục vụ công tác phê duyệt địa điểm dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Báo cáo Hội nghị tổng kết 10 năm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 81-94, Hà Nội.

- Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Nguyễn Thị Thanh Hương, 2013: Đặc điểm dập vỡ kiến tạo, hoạt động đứt gãy và trạng thái địa động lực vùng quần đảo Côn Đảo. Tạp chí Địa chất loạt A, ISSN 0866-7381, số 336-337, tr. 61- 69, Hà Nội.

- Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Văn Đức Tùng, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, Vũ Cao Chí, 2013: Về hoạt động nâng nén ép-nghịch đảo kiến tạo trong các trũng Kainozoi trên thềm lục địa Việt Nam. Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ II (Tiểu ban Địa chất và Tài nguyên, Khoáng sản biển), tr. 151-164, Hà Nội.

- Yo-ichiro Otofuji, Van Duc Tung, Makoto Fujihara, Masayuki Tanaka, Masahiko Yokoyama, Kazuya Kitada, Haider Zaman, 2012. Tectonic deformation of the southeastern tip of the Indochina Peninsula during its southward displacement in the Cenozoic time. Gondwana Research, ISSN: 1342937X, V.22, pp.615-627.

- Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Doãn Linh, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, 2012: Sự phát triển cấu trúc kiến tạo bồn trũng Cửu Long trong Kainozoi. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 2 (T34), tr. 136-145, Hà Nội.

- Vũ Văn Chinh, 2009: Nghiên cứu địa động lực và đứt gãy khu vực Vĩnh Thạnh (Bình Định) và lân cận trong Tân kiến tạo. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 2 (T 31), tr 99 - 109, Hà Nội.

- Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng, 2009: Trầm tích Mio-Pliocen - một phát hiện mới trong đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên và ý nghĩa kiến tạo. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, T31, số 1, tr 62- 72, Hà Nội.

- Phùng Văn Phách, Vũ Văn Chinh, 2008: Các pha kiến tạo cơ bản trong Kainozoi khu vực vịnh Bắc Bộ và phụ cận. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN “Viện Dầu Khí Việt Nam: 30 năm phát triển và hội nhập”, Phân ban 1, tr 94 - 108, Hà Nội.

- Lê Triều Việt, Trần Văn Thắng, 2008: Về pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc bồn trũng Sông Hồng. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 30 (2), tr.124- 129, Hà Nội.

- Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng, 2008: Đặc điểm đứt gãy tích cực và hoạt động tân kiến tạo khu vực Na Pheo - Nậm Ty. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, T30, số 1, tr 73- 83, Hà Nội.

6.3. Đề tài cấp nhà nước:

- Đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động phục vụ công tác phê duyệt địa điểm dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận”, Chủ nhiệm: TS. Vũ Văn Chinh, Thời gian thực hiện: 2012-2016;

- Đề tài thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3/11-15: “Nghiên cứu xác định các đới dập vỡ kiến tạo trong các thành tạo địa chất và khả năng lưu trữ nước nhằm giải quyết nước mùa khô cho các tỉnh Tây Nguyên”, Chủ nhiệm: TS. Lê Triều Việt, Thời gian thực hiện: 2012-2016.

- Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần tại khu vực Ninh Thuận và lân cận phục vụ công tác thẩm định địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 02/2012, Thời gian thực hiện: 2012 2016. Chủ nhiệm Đề tài nhánh: TS Văn Đức Tùng.

- Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất khu vực xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp phòng tránh. Đề tài khoa học công nghệ cấp thiết mới phát sinh, cấp Nhà nước, Thời gian thực hiện: 2013 2015. Chủ nhiệm Đề tài nhánh: TS Văn Đức Tùng.

- Tham gia đề tài đột xuất phát sinh cấp Nhà nước: “Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm thiểu sụt lún đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả”, Mã số: 105/ĐXPX.01/2014. Chủ nhiệm: Trần Quốc Cường, Chủ trì về cấu trúc địa chất: TS. Vũ Văn Chinh, Thời gian thực hiện: 2014-2015;

- Tham gia đề tài thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.08.14/11-15: “Nghiên cứu đánh giá loại hình vàng hạt mịn và siêu mịn trong các kiểu quặng hóa khác nhau khu vực và đề xuất giải pháp công nghệ thu hồi thích hợp không gây ô nhiễm môi trường”, Chủ trì về cấu trúc địa chất: TS. Vũ Văn Chinh, Thời gian thực hiện: 2014-2015;

6.4.  Đề tài nghiên cứu độc lập cấp bộ hoặc cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

- Nghiên cứu mối liên quan của các loại hình tai biến địa chất với sự hoạt động hiện đại của các đới phá hủy kiến tạo á kinh tuyến khu vực Tây Bắc Việt Nam, Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Thắng, 2008 – 2009, Đề tài VAST.

Nghiên cứu đánh giá vai trò cấu trúc địa chất và chuyển động Tân kiến tạo đối với tai biến nứt, trượt, lở đất dọc quốc lộ 6 và đề xuất giải pháp khắc phục, Chủ nhiệm: TS. Vũ Văn Chinh, 2008 – 2009, Đề tài VAST.

- Nghiên cứu đối sánh TKT- ĐĐL và cổ địa hình các bồn trũng thềm lục địa Việt Nam và tiềm năng khoáng sản liên quan, Chủ nhiệm: TS. Lê Triều Việt, 2008 – 2009, Đề tài VAST.

Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ Trái Đất khu vực đới đứt gẫy Sông Mã bằng phương pháp thăm dò sâu từ tellua. Mã số VAST05.06/12-13. Chủ nhiệm: TS. Võ Thanh Sơn, thời gian 2012-2013. TS. Văn Đức Tùng: tham gia chính Đề tài VAST.

- Nghiên cứu hiện tượng phun bùn, đánh giá khả năng sử dụng chúng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường ở khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận. Mã số VAST05.03/14-15. Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Thơm, thời gian 2014-2016. TS. Văn Đức Tùng: tham gia chính Đề tài VAST.

Đặc điểm địa động lực - kiến tạo và ảnh hưởng của nó tới khai thác mỏ than bùn đồng bằng Sông Hồng, Chủ nhiệm: ThS. Văn Đức Tùng, Thời gian thực hiện: 2010. Đề tài cấp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

- Điều tra đặc điểm địa động lực hiện đại và các tai biến địa chất môi trường ở khu vực đồng bằng Sông Hồng và ảnh hưởng của chúng tới hạ tầng cơ sở. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Thắng, Thời gian thực hiện: 2008-2009. Đề tài cấp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

- Đánh giá ảnh hưởng của tai biến địa chất - môi trường đến các công trình công nghiệp và dân dụng vùng Tây Bắc và đề xuất giải pháp khắc phục giảm nhẹ hậu quả tai biến địa chất - môi trường, Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Thắng, Thời gian thực hiện: 2010-2011. Đề tài cấp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

- Đánh giá và phân vùng các tai biến môi trường dọc đường quốc lộ từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật- công trình và mô hình phòng ngừa, khắc phục tai biến môi trường. Chủ nhiệm: PGS. TS. Cao Đình Triều, Thời gian thực hiện: 2011-2012. TS. Văn Đức Tùng: tham gia chính Đề tài cấp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

6.5.  Đề tài cấp cơ sở:

- Nghiên cứu đặc điểm các hệ thống đứt gãy vùng Xiêng Khoảng (Lào) bằng phương pháp viễn thám. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Hương, 2018.

- Đặc điểm hoạt động kiến tạo đới phá hủy á kinh tuyến  Hòa Bình- Bất Bạt và lân cận. Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Thanh Hương, 2017;

- Nghiên cứu đặc điểm đoạn đứt gẫy Tà Gia - Bắc Yên thuộc đứt gãy Mường La- Bắc Yên- Chợ Bờ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Hương, 2016;

- Nghiên cứu đới đứt gãy Nha Trang- Tánh Linh đoạn qua tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn Tân kiến tạo và đánh giá khả năng chứa nước của nó. Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Văn Luân, 2015;

- Nghiên cứu đặc điểm dập vỡ kiến tạo dải ven biển Quảng Ngãi - Bình Định. Chủ nhiệm: CN. Bùi Văn Quỳnh, 2014;

- Đặc điểm các phân đoạn của đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên trong giai đoạn Hiện đại. Chủ nhiệm: TS. Văn Đức Tùng, 2013;

- Nghiên cứu đặc điểm các kiến trúc tách giãn Đệ tứ và vai trò của chúng trong bình độ kiến trúc kiến tạo- địa động lực hiện đại khu vực Tây Bắc. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Hương, 2012;

- Đặc điểm các pha biến dạng trong Mesozoi muộn-Kainozoi của đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên. Chủ nhiệm: ThS. Văn Đức Tùng, 2011;

- Đặc điểm kiến tạo- địa động lực giai đoạn Pliocen- Đệ tứ khu vực biển Ninh Thuận-Bình Thuận và lân cận và các dạng tai biến địa chất liên quan. Chủ nhiệm: TS. Lê Triều Việt, 2010;

- Nghiên cứu cấu trúc tân kiến tạo khu vực Thường Xuân- Bá Thước và các dạng tai biến liên quan. Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Thanh Hương, 2009;

- Nghiên cứu biến dạng kiến tạo Mesozoi muộn-Kainozoi khu vực Tây Nam Hòa Bình bằng phương pháp vi kiến tạo. Chủ nhiệm: KS. Phan Doãn Linh, 2008;

7. Đào tạo (từ trước đến này)

-    Đào tạo 2 Thạc sĩ và 5 Tiến sĩ

8. Hợp tác quốc tế

-   Năm 2013, Phòng Kiến tạo hợp tác Phòng thí nghiệm tuổi huỳnh quang kích hoạt Viên, Viện Địa chất ứng dụng, Khoa công trình dân dụng và tai biến thiên nhiên, Trường Đại học Tài nguyên và Khoa học Sự sống Viên. Phân tích 10 mẫu tuổi địa chất nghiệm tuổi huỳnh quang kích hoạt, hợp tác này nằm trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động phục vụ công tác phê duyệt địa điểm dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận”, mã số 01/2012 do TS. Vũ Văn Chinh làm chủ nhiệm.

 

 
Vui lòng đợi...