VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Phát triển CN & KT môi trường

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Đánh giá sự biến đổi trạng thái ứng suất của môi trường địa chất được phản ánh bằng các quá trình địa chất động lực tương ứng;

+ Thành lập các loại hình cảnh báo, dự báo (ngắn hạn, dài hạn, đột biến) sự biến đổi trạng thái môi trường địa chất cùng các tai biến địa chất đi kèm trong hệ thống “Công trình - Nền địa chất”;

+ Nghiên cứu triển khai các công nghệ mới trong lĩnh vực khai thác và sử dụng hợp lý môi trường địa chất;

+ Nghiên cứu tiến tới chế tạo thử nghiệm các thiết bị nghiên cứu, quan trắc, cảnh báo dùng trong tai biến địa chất;

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo theo dõi các biến đổi của môi trường địa chất nhằm kiểm tra và điều khiển hoạt động ổn định của hệ “Công trình - Nền địa chất”;

+ Đẩy mạnh việc nghiên cứu sử dụng các loại nguyên vật liệu mới dùng trong các giải pháp công trình;

+ Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn;

2. Ban lãnh đạo

- Phó trưởng phòng : Th.S Nguyễn Việt Tiến

3. Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu sâu về các tai biến địa chất

- Xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo theo dõi các biến đổi của môi trường địa chất nhằm kiểm tra và điều khiển hoạt động ổn định của hệ “Công trình - Nền địa chất”;

- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn;

4. Trang thiết bị

5. Nhân lực

- Tổng số : 07 cán bộ

- Số biên chế : 07

- Số hợp đồng: 0

- Giáo sư: 0

- Phó giáo sư: 0

 

- Tiến sĩ khoa học: 0

- Tiến sĩ: 02

- Thạc sĩ: 04  

- Kỹ sư : 01 

 

6. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ: (trong 10 năm)

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo trượt đất ở  các vùng trọng điểm khu vực thành phố Hòa Bình (2008)

- Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt đất thị trấn Cốc Pài, tỉnh Hà Giang (2010)

- Bản đồ dự báo trượt theo hệ số ổn định trượt khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pài (2010)

- Bản đồ dự báo tổng hợp độ nguy hiểm trượt khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pài (2010)

- Lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo trượt đất tại Thị trấn Cốc Pài – Huyện Xín Mần – Tỉnh Hà Giang (2010)

- Xây dựng trạm quan trắc tự động đo độ lún nền và động thái, tính chất của nước ngầm Hà Nội (2011)

- “Nghiên cứu các hiện tượng địa chất công trình động lực ảnh hưởng đến ổn định của đập ngăn mặn trên sông Hóa, sông Trà Lý tỉnh Thái Bình và hiện tượng xâm nhập mặn nhằm đề xuất chế độ hoạt động (đóng mở cống) phù hợp” 2012 -2013

- Thành lập bộ bản đồ phân vùng một số tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ nước CHDCND Lào”. (2014)

- “Nghiên cứu bổ sung, xây dựng và xuất bản bộ bản đồ các tai biến thiên nhiên phần đất liền Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu  từ năm 2000 đến nay”. Mã số: KC.08.28/11-15.  (2015)

7. Đào tạo

- Hướng dẫn 02 Nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ.

8. Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với Bộ KH&CN Lào trong Đề tài Nghị định thư “Thành lập bộ bản đồ phân vùng một số tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ nước CHDCND Lào”.

 

 
Vui lòng đợi...