VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Quản lý tổng hợp

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng Viện Địa chất quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức – cán bộ, quản  lý khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị, công sản, trang thiết bị khoa học và thực hiện một số nhiệm vụ công tác do Viện trưởng giao.

- Nhiệm vụ:

+ Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ. Thanh quyết toán lương, phụ cấp, kinh phí đề tài khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các hợp đồng triển khai sản xuất, hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật.

+ Đảm bảo công tác tổ chức cán bộ, tăng lương, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

+ Quản lý công tác hành chính sự nghiệp. Quản lý công sản. Lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo hoạt động của viện.

2. Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: TS. Trần Quốc Cường

- Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Việt Tiến

3. Nhân lực

- Phòng gồm 12 người

 

 
Vui lòng đợi...