VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2018

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Viện

Thực hiện Công văn số 423/VHL-TCCB ngày 07/3/2018 của Viện Hàn lâm KHCNVN về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2018, Phòng Quản lý tổng hợp thông báo tới các đơn vị trực thuộc các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo Điều 6 và Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

1- Đối tượng đủ điều kiện xét tinh giản biến chế là công chức, viên chức trong biên chế hưởng lương từ quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật như sau:

+ Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực...

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp và một số nội dung khác (Chi tiết xem tại Điều 6 Chương I Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ) 

2- Chính sách về hưu trước tuổi: 

+ Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên. Ngoài ra, còn được hưởng các chế độ quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01 và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

+ Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi và một số nội dung khác (Chi tiết xem tại Điều 8 Chương II Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ) 

Các đơn vị rà soát lập danh sách các cán bộ cần được tinh giản biên chế gửi về bộ phận Văn thư  –  Phòng Quản lý tổng hợp trước ngày 23/3/2018 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Viện. 

Hồ sơ của cá nhân (tùy thuộc vào trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP) bao gồm: Đơn đề nghị của cá nhân; các quyết định nâng bậc lương thường xuyên trong 05 năm gần đây; bản sao sổ bảo hiểm xã hội; giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau; phiếu đánh giá và phân loại viên chức 02 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế.

Kính đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...