VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo về việc góp ý nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 30/01/2018 về một số nội dung chỉnh sửa và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, Viện Địa chất thông báo một số nội dung và đề nghị các cán bộ cho ý kiến, cụ thể như sau:

1.Thông báo: Đối với mức thu thể hiện trên Quy chế chi tiêu nội bộ, từ ngày 01/02/2018, tất cả các nhiệm vụ, đề tài, hợp đồng khoa học công nghệ và dịch vụ chỉ thu 1% bổ sung cho Chi thường xuyên (Quy chế cũ là 1% cho chi thường xuyên và 1% cho bảo hiểm của cán bộ hợp đồng).
Lý do: Từ năm 2018, Viện không được phép chi trả lương và bảo hiểm cho cán bộ hợp đồng như trước đây nên không thu 1% dành cho chi bảo hiểm cho cán bộ hợp đồng.

2. Đề nghị các cán bộ cho ý kiến về quản lý phí các đề tài, nhiệm vụ KHCN có nguồn ngân sách nhà nước:
Đối với quản lý phí các đề tài, nhiệm vụ KHCN có nguồn ngân sach nhà nước: Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN quy định được phép chi các khoản phục vụ trực tiếp, gián tiếp cho quản lý đề tài. Trên phương diện đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài được phép dùng quản lý phí chi cho công tác đấu thầu, tiền công của thư ký hành chính, kế toán của đề tài (cán bộ phải có nghiệp vụ phù hợp)...

Căn cứ thực tế và các quy định hiện hành, Tổ soạn thảo đề xuất hai phương án:

PA1: Ban chủ nhiệm đề tài toàn quyền sử dụng quản lý phí theo các quy định hiện hành và hoàn thiện chứng từ quyết toán.

PA2: Viện sử dụng 15 triệu quản lý phí đối với đề tài cấp nhà nước và 10 triệu đối với đề tài cấp bộ, cấp VAST - Viện chịu trách nhiệm về chứng từ. Phần còn lại của kinh phí quản lý, các đề tài sử dụng và chịu trách nhiệm về chứng từ quyết toán.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện trao đổi và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cán bộ trong đơn vị.
Ý kiến đóng góp của các cán bộ sẽ được tổng hợp và thảo luận trong buổi họp Lãnh đạo chủ chốt vào cuối tháng 2/2018 về nội dung hoàn thiện bản Quy chế chi tiêu nội bộ.

Trân trọng./.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...