VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông tin đề tài mã số VT-UD.05/18-20 Viện Địa Chất

Tên NHIỆM VỤ:

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM TAI BIẾN SỤT ĐẤT, TRƯỢT LỞ, LŨ QUÉT, LŨ BÙN ĐÁ MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ DỮ LIỆU VỀ CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT

Mã số: VT-UD.05/18-20

Thuộc Chương trình: Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công nghệ Vũ trụ (2016 – 2020)                                  

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Quốc Cường

Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 05/2018 đến tháng 10/2020)

Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất –Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mục tiêu

 • Nghiên cứu các phương pháp và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt đất, lũ quét - lũ bùn đá bằng công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian và dữ liệu về cấu trúc địa chất.
 • Đánh giá, kiểm chứng các phương pháp nói trên tại một số khu vực thường xảy ra tai biến như Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang

Nội dung nghiên cứu chính ​​​​​

 • Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học phát hiện và cảnh báo sớm tai biến trượt – lở, lũ quét -  lũ bùn đá bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất.
 • Nội dung 2: Nghiên cứu bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu địa chất các khu vực nghiên cứu
 • Nội dung 3: Ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình vật lý nhằm phát hiện, giám sát và cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt – lở, lũ quét – lũ bùn đá.
 • Nội dung 4: Thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt-lở, lũ quét-lũ bùn đá, sụt đất ở tỷ lệ 1:10.000
 • Nội dung 5: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cảnh báo sớm các tai biến trượt – lở, lũ quét- lũ bùn đá, sụt đất bằng công nghệ viễn thám

Sản phẩm

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 1.  

Báo cáo phương pháp và quy trình công nghệ phát hiện, quan trắc và cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt-lở, lũ quét- lũ bùn đá sử dụng dữ liệu viễn thám và thông tin khác.

 • Nêu đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo tính khoa học

 

 1.  

- Bộ bản đồ chuyên đề về cảnh báo trượt lở, lũ quét - lũ bùn đá các khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:10.000 gồm:

 • Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở, lũ quét - lũ bùn đá khu vực Nấm Dẩn (Hà Giang) tỷ lệ 1:10.000
 • Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở, lũ quét - lũ bùn đá khu vực Mống Sến (Lào Cai) tỷ lệ 1:10.000
 • Đạt yêu cầu về độ chính xác theo tỷ lệ 1:10.000
 • Thể hiện được các cấp nguy cơ
 • Bản đồ thành lập cho khu vực Nấm Dẩn (Xín mần - Hà Giang)  và Mống Sến (Sapa-Lào Cai)

 

 1.  

- Bộ bản đồ chuyên đề về cảnh báo sụt đất các khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:10.000 gồm:

 • Bản đồ cảnh báo nguy cơ sụt đất khu vực Bằng Lũng (Bắc Cạn) tỷ lệ 1:10.000
 • Bản đồ cảnh báo nguy cơ sụt đất khu vực Cẩm Sơn (Quảng Ninh) tỷ lệ 1:10.000
 • Đạt yêu cầu về độ chính xác theo tỷ lệ 1:10.000
 • Thể hiện được các cấp nguy cơ
 • Bản đồ thành lập cho khu vực Bằng Lũng (Chợ Đồn -Bắc Cạn) và Cẩm Sơn (Cẩm Phả - Quảng Ninh)

 

 1.  

- Bộ cơ sở dữ liệu GIS và Web-GIS về các tai biến sụt đất, trượt-lở, lũ quét- lũ bùn đá.

 • Cơ sở dữ liệu xây dựng trên nền ArcGIS, hệ tọa độ VN2000
 • WebGIS dễ sử dụng, có khả năng cập nhật dữ liệu cao

 

 1.  

- Báo cáo đề xuất giải pháp cảnh báo sớm các tai biến sụt đất, trượt-lở, lũ quét- lũ bùn đá.

 • Có tính khả thi, đảm bảo tính khoa học

 

 1.  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ cơ sở dữ liệu GIS và Web-GIS

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng dễ hiểu, dễ học

 

 

Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

Số TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

01 bài tạp chí chuyên ngành trong nước.

 • Đăng tại tạp chí chuyên ngành quốc gia có ISSN
 • Phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài

 

 • Tạp chí địa chất, địa kỹ thuật hoặc các khoa học về Trái đất

 

2

01 bài Scopus

 • Đăng tại tạp chí thuộc hệ thống Scopus
 • Phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài

Geohazards and Georisks

 

3

Tập huấn sử dụng bộ cơ sở dữ liệu GIS và Web-GIS (Hội thảo tập huấn)

 • Đối tượng cán bộ thuộc: Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ban phòng chống thiên tai các (nếu có), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở TN&MT các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Ninh.

-Tập huấn tại Viện Địa chất (Hội thảo tập huấn)

 

             

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...