VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông tin đề tài TN18/C11

Tên đề tài: Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp công nghệ thu hồi vàng bằng vi sinh và hóa học cho các quặng sulfide - Au, quặng thiếc chứa Au, quặng thiếc - wolfram chứa Au và quặng antimon chứa Au nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường trong khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên

Mã số: TN18/C11

Thuộc Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia gia đoạn 2016-2020 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020), Mã số: KHCN-TN/16-20

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Ngọc Cẩn

Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất – Viện HLKHCNVN

Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020

Mục tiêu:

  1. Xây dựng, hoàn thiện quy trình công nghệ và ứng dụng thành công công nghệ quy mô pilot sử dụng vi sinh và hóa học xử lý quặng và tách chiết thu hồi Au từ các loại quặng  sulfide - Au và quặng thiếc chứa Au, wolfram-thiếc chứa Au và antimon chứa Au đối với một số kiểu quặng vàng nhất định;
  2. Đề xuất các giải pháp công nghệ ứng dụng vi sinh và hóa học vào thực tiễn khai thác và chế biến đối với một số kiểu quặng vàng nhất định trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa tiết kiệm và bảo vệ tài tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Nội dung nghiên cứu chính:

     (1) Nghiên cứu đặc tính công nghệ của các kiểu quặng và sản phẩm tuyển;

     (2) Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiền và tuyển quặng;

     (3) Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn phù hợp;

     (4) Xây dựng quy trình công nghệ và mô hình thiết bị nhân giống vi khuẩn;

     (5) Xây dựng  quy trình công nghệ và thử nghiệm các mô hình tiền xử lý quặng bằng vi sinh;

     (6) Nghiên cứu thử nghiệm quy trình công nghệ tách chiết và thu hồi vàng;

     (7) Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ tách thiết thu hồi vàng;

     (8) Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải (rắn, lỏng và khí).

Sản phẩm

+ Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

1. Chủng vi sinh ứng dụng trong xử lý quặng thu hồi vàng ở nước ta chưa được nghiên cứu xác lập. Sản phẩm chủng vi sinh của đề tài định hướng thu được là 3 chủng vi khuẩn phù hợp và có khả năng xử lý (oxy hóa quặng sulfide) để tách chiết thu hồi vàng có hiệu quả cao. Đây là các chủng vi sinh được phân lập trực tiếp từ các khu mỏ ở Tây Nguyên (vi sinh bản địa).

2. 06 g vàng sản phẩm thu được từ công nghệ xử lý quặng và tách chiết đạt độ tinh khiết 99,95%.

+ Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

1. 02 quy trình xử lý quặng tinh và quặng đuôi Au - sulfide bằng vi sinh quy mô pilot (50 kg quặng/mẻ;

2. 02 Quy trình tách chiết thu hồi vàng từ quặng đã xử lý vi sinh quy mô pilot;

3. Báo cáo đề xuất giải pháp, kiến nghị;

4. Báo cáo tổng hợp kết quả;

5. Bộ cơ sở dữ liệu.

+ Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

1. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

2. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước;

3. Báo cáo khoa học.

+ Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

1. Đào tạo 02 Thạc sỹ

2. Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ

+ Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: 01 giải pháp hữu ích, dự kiến về: ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý và tách chiết thu hồi vàng từ quặng Sulfide-Au

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...