VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông tin đề tài TN18.T13

Tên NHIỆM VỤ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại một số khu đô thị trọng điểm khu vực Tây Nguyên”

Mã số : TN18/T13

Thuộc Chương trình:  Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” Mã số: KHCN-TN/16-20

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Việt Tiến

Thời gian thực hiện : Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2020

Cơ quan chủ trì : Viện Địa chất

Mục tiêu

  • Xác định được vai trò của các yếu tố điều kiện, nguyên nhân, cơ chế hình thành các khối trượt điển hình tại các khu đô thị trọng điểm.
  • Luận chứng cơ sở khoa học và thiết lập qui trình xây dựng hệ thống quan trắc trượt tự động tại một số khu đô thị trọng điểm đã lựa chọn.

Nội  dung nghiên cứu chính:

  • Nội dung1: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, các yếu tố điều kiện, nguyên nhân và dự báo nguy cơ trượt lở đất tại 05 khu đô thị trọng điểm
  • Nội dung 2: Nghiên cứu xác định điều kiện, nguyên nhân và cơ chế hình thành các khối trượt điển hình tại các khu đô thị    
  • Nội dung 3: Xác lập cơ sở khoa học và thiết lập quy trình xây dựng hệ thống quan trắc trượt tự động tại các đô thị trọng điểm

Sản phẩm

 

Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm)

Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hóa, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;        

TT

Tên sản phẩm cụ thể

và chỉ tiêu chất lượng

chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra

Cần đạt

Mẫu tương tự

(theo các tiêu chuẩn mới nhất)

Trong nước

Thế giới

1

01 hệ thống (trạm) quan trắc cảnh báo trượt tự động lắp đặt tại khối trượt được lựa chọn

Trạm

01

Hiện đại, chính xác, tính ổn định cao

 

 

  01 hệ thống (trạm) quan trắc cảnh báo trượt tự động bàn giao lại cho địa phương quản lý và khai thác

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế -kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Báo cáo tổng kết đề tài

Có tính khoa học cao, chính xác, phù hợp với thực tế địa phương, là cơ sở để địa phương triển khai các giải pháp xử lý.

 

2

Hướng dẫn kỹ thuật luận chứng và xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại một số khu đô thị trọng điểm

- Có cơ sở khoa học tin cậy;

- Phù hợp với thực tế;

- Dễ đọc, dễ sử dụng;

 

3

Các mô hình cảnh báo trượt đất trên cơ sở các số liệu quan trắc

Có tính khoa học cao, chính xác, ý nghĩa thực tiễn cao.

 

4

Qui trình thiết kế 05 hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động cho 05 khu đô thị trọng điểm

- Có tính khoa học cao;

- Phù hợp với thực tiễn;

- Phát huy được hiệu quả khi triển khai.

 

Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

Số TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

1

03 bài báo đăng trên các tạp chí và hội thảo trong nước

Đạt yêu cầu của tạp chí

- Tạp chí Các khoa học về Trái đất.

- Tạp chí Địa kỹ thuật

- Kỷ yếu khoa học

 

2

01 bài báo trên tạp chí quốc tế

Đạt yêu cầu của tạp chí

Tạp chí chuyên ngành

 

 

Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

TT

Cấp đào tạo

Số lượng

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Thạc sỹ

01

Kỹ thuật địa chất

Đào tạo

 

Tiến sỹ

01

Kỹ thuật địa chất

Hỗ trợ đào tạo

                         

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...