VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

 

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm khoáng hóa nickel biểu sinh trên các khối siêu mafic Hà Trì (Cao Bằng) và Núi Nưa (Thanh Hóa) làm cơ sở định hướng tìm kiếm khoáng sản

- Thuộc lĩnh vực: Chương trình phát triển khoa học cơ bản

- Mã số đề tài: KHCBTĐ.01/23-25

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thanh Đăng

- Tổ chức chủ trì: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KHCNVN

- Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học:

TT

Họ và tên

Chức danh trong đề tài

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Thanh Đăng

Chủ nhiệm đề tài

Viện Địa chất

2

ThS. Nguyễn Xuân Quả

Thư ký khoa học

Viện Địa chất

3

TS. Phạm Thị Dung

Thành viên chính

Viện Địa chất

4

ThS. Đoàn Thị Thu Trà

Thành viên chính

Viện Địa chất

5

ThS. Nguyễn Thị Liên

Thành viên chính

Viện Địa chất

6

TS. Cù Sỹ Thắng

Thành viên chính

Viện Địa chất

7

ThS. Nguyễn Thị Thu

Thành viên chính

Viện Địa chất

8

ThS. Lê Thị Phương Dung

Thành viên chính

Viện Địa chất

9

ThS. Nguyễn Thị Mai

Thành viên chính

Viện Địa chất

10

ThS. Nguyễn Ánh Dương

Thành viên chính

Viện Địa chất

11

ThS. Trần Thị Mận

Thành viên chính

Viện Địa chất

12

ThS. Trần Thị Lan

Thành viên chính

Viện Địa chất

13

ThS. Lê Đức Lương

Thành viên chính

Viện Địa chất

14

ThS. Nguyễn Thị Huế

Thành viên chính

Viện Địa lý

15

ThS. Đặng Trần Quân

Thành viên chính

Viện Địa lý

16

ThS. Phạm Thị Dung B

Thành viên chính

Viện Địa lý

2. Mục tiêu:

  • Làm sáng tỏ đặc điểm và quá trình hình thành khoáng hóa nickel biểu sinh trên khối siêu mafic Hà Trì (Cao Bằng) và Núi Nưa (Thanh Hóa).
  • Xác định được các tiền đề tìm kiếm quặng nickel biểu sinh tại khu vực nghiên cứu.

3. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

  • Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm khoáng hóa nickel biểu sinh trên khối siêu mafic Hà Trì (Cao Bằng).
  • Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm khoáng hóa nickel biểu sinh trên khối siêu mafic Núi Nưa (Thanh Hóa).
  • Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thành tạo quặng hóa nickel biểu sinh và triển vọng của chúng tại khu vực nghiên cứu.

4. Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2025)

5. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

6. Tổng kinh phí: 1.000 triệu đồng, trong đó:

  • Từ Ngân sách nhà nước: 1.000 triệu đồng         
  • Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước0

7. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm

  • Báo cáo “Đặc điểm khoáng hóa nickel biểu sinh liên quan ở khối Hà Trì (Cao Bằng) và xác định các tiền đề tìm kiếm”.
  • Báo cáo “Đặc điểm khoáng hóa nickel biểu sinh liên quan ở khối Núi Nưa (Thanh Hóa) và xác định các tiền đề tìm kiếm”.

Công bố: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế (SCIE) và 01 bài báo trên tạp chí quốc gia.

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thanh Đăng

Xử lý tin: Nguyễn Thị Mai

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...