VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

 

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu mặt cắt bazan Bình Châu - đảo Lý Sơn để tìm hiểu nguồn gốc và chế độ địa động lực khu vực giai đoạn Miocen - Đệ Tứ

- Thuộc lĩnh vực: Đề tài 07 hướng ưu tiên

- Mã số đề tài: VAST06.06/23-24

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hường

- Tổ chức chủ trì: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KHCNVN

- Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học:

TT

Họ và tên

Chức danh

trong đề tài

Cơ quan công tác

1

ThS. Trần Thị Hường

Chủ nhiệm đề tài

Viện Địa chất

2

PGS.TS. Nguyễn Hoàng

Thư ký khoa học

Viện Địa chất

3

ThS. Lê Đức Lương

Thành viên chính

Viện Địa chất

4

ThS. Nguyễn Thị Thu

Thành viên chính

Viện Địa chất

5

ThS. Trần Văn Phong

Thành viên chính

Viện Địa chất

6

ThS. Lê Đức Anh

Thành viên chính

Viện Địa chất và

Địa vật lý biển

7

ThS. Lê Thị Phương Dung

Thành viên chính

Viện Địa chất

8

ThS. Nguyễn Thị Mai

Thành viên chính

Viện Địa chất

9

TS. Cù Sỹ Thắng

Thành viên chính

Viện Địa chất

2. Mục tiêu:

 • Xác định thành phần vật chất và tuổi phun trào của đá bazan khu vực Bình Châu – đảo Lý Sơn nhằm tìm hiểu chế độ địa động lực manti - thạch quyển liên quan.

3. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

 • Nội dung 1: Khảo sát địa chất, thu thập mẫu bazan và bao thể siêu mafic manti tại khu vực Bình Châu, Ba Làng An, cụm đảo Lý Sơn (Đảo Lớn và Đảo Bé) và vùng biển lân cận quanh đảo Lý Sơn, phân tích thành phần thạch học, thành phần hoá học, đồng vị phóng xạ và tuổi tuyệt đối.
 • Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm thạch học, địa hoá, đồng vị và tuổi nhằm xác định bản chất nguồn manti của bazan khu vực nghiên cứu.
 • Nội dung 3: Nghiên cứu, tính toán điều kiện áp suất - nhiệt độ nóng chảy nhằm xác định điều kiện nhiệt manti liên quan.
 • Nội dung 4: Nghiên cứu điều kiện địa động lực manti - thạch quyển khu vực nghiên cứu trong mối liên quan với quá trình tách giãn hình thành và tiến hoá Biển Đông.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2024)

5. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

6. Tổng kinh phí: 600 triệu đồng, trong đó:

 • Từ Ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng         
 • Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước0

7. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm

 • Bộ kết quả phân tích thành phần hóa học (nguyên tố chính, nguyên tố vết) của bazan khu vực nghiên cứu.
 • Bộ số liệu kết quả phân tích thành phần đồng vị và tuổi tuyệt đối của bazan khu vực nghiên cứu.
 • Báo cáo khoa học: Tính toán điều kiện áp suất - nhiệt độ nóng chảy nhằm xác định điều kiện nhiệt manti liên quan.
 • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu mặt cắt nhiệt động manti - thạch quyển khu vực Bình Châu - Lý Sơn.
 • Công bố: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế (SCIE).
 • Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hường

Xử lý tin: Nguyễn Thị Mai

 

 

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...