VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

 

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu dạng tồn tại của đất hiếm trong vỏ phong hóa granitoid khối Sông Chảy, miền Bắc Việt Nam

- Thuộc lĩnh vực: Đề tài độc lập trẻ

- Mã số đề tài: ĐLTE00.07/23-24              

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Lan

- Tổ chức chủ trì: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KHCNVN

- Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học:

TT

Họ và tên

Chức danh trong đề tài

Cơ quan công tác

1

ThS. Trần Thị Lan

Chủ nhiệm đề tài

Viện Địa chất

2

ThS. Trần Thị Mận

Thư ký khoa học

Viện Địa chất

3

ThS. Nguyễn Thế Hậu

Thành viên chính

Viện Địa chất

4

ThS. Nguyễn Thị Mai

Thành viên chính

Viện Địa chất

5

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Thành viên chính

Viện Địa chất

6

ThS. Lê Hữu Quyền

Thành viên chính

Viện Địa chất

7

ThS. Nguyễn Thị Mịn

Thành viên chính

Viện Địa chất

2. Mục tiêu:

  • Xác định được dạng tồn tại của đất hiếm và quy luật phân bố của chúng trong vỏ phong hóa granitoid khối Sông Chảy.

3. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

  • Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thành phần vật chất, đặc điểm địa hóa của granitoid và vỏ phong hóa.
  • Nội dung 2: Nghiên cứu sự tồn tại của đất hiếm trong vỏ phong hóa granitoid khối Sông Chảy.
  • Nội dung 3: Nghiên cứu quy luật phân bố của đất hiếm trong vỏ phong hóa granitoid khối Sông Chảy.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2024)

5. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

6. Tổng kinh phí: 600 triệu đồng, trong đó:

  • Từ Ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng         
  • Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước0

7. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm

  • Bộ số liệu kết quả phân tích của đề tài.
  • Mặt cắt đặc trưng vỏ phong hóa granitoid khối Sông Chảy.
  • Báo cáo: Nghiên cứu đánh giá dạng tồn tại của đất hiếm và quy luật phân bố của chúng trong vỏ phong hóa granitoid khối Sông Chảy.
  • Công bố: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế (VAST01).

Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Lan

Xử lý tin: Nguyễn Thị Mai

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...