VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
16 1036/VHL-VP VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Hành chính văn phòng 23-05-2018 Viện ban hành
17 1346-1347-1348-1349/QÐ-VHL VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 16-07-2018 Viện ban hành
18 427/VHL-UDTKCN và 344/QÐ-VH VĂN BẢN CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 12-03-2018 Viện ban hành
19 2630/VHL-KHTC V/v đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW Hành chính văn phòng 11-12-2018 Viện ban hành
20 2716/VHL-UDTKCN Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh Khánh Hòa năm 2019 Hành chính văn phòng 20-12-2018 Viện ban hành
21 23/VTQG TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THU NHẬN ẢNH VIỄN THÁM NĂM 2018 Hành chính văn phòng 15-01-2018 Viện ban hành
22 1696/VHL-TCCB THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM NĂM 2018 Hành chính văn phòng 15-08-2018 Viện ban hành
23 2685/VHL-HTQT Thông tin về Chương trình hè tại Cộng hòa Áo của IIASA dành cho các nhà khoa học trẻ năm 2019 Hành chính văn phòng 18-12-2018 Viện ban hành
24 365/VHL-KHTC THÔNG BÁO XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN CÁC CẤP THỰC HIỆN NĂM 2019 Hành chính văn phòng 28-02-2018 Viện ban hành
25 174/TB-ÐL THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC ĐỊA LÝ Hành chính văn phòng 14-06-2018 Viện ban hành
26 2112/VHL-TCCB Thông báo Về việc nâng lương trước hạn và nâng lương thường xuyên năm 2019 Hành chính văn phòng 06-11-2014 Viện ban hành
27 2542/VHL-TCCB THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 Hành chính văn phòng 15-12-2017 Viện ban hành
28 110/VHL-TCCB THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG NĂM 2018 Hành chính văn phòng 17-01-2018 Viện ban hành
29 TCKXMT/VDC THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KHAI XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 Hành chính văn phòng 08-02-2018 Viện ban hành
30 14/2006/QÐ-BNV,2591/VHL-TCCB Thông báo về việc bổ sung hồ sơ cán bộ Hành chính văn phòng 06-12-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...