VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
31 398 - 399/TB-HVKHCN THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH Hành chính văn phòng 22-12-2017 Viện ban hành
32 HTVB/VDC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ VIẾT BÀI Hành chính văn phòng 03-04-2018 Viện ban hành
33 985/VHL-KHTC THÔNG BÁO SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2019 Hành chính văn phòng 14-05-2018 Viện ban hành
34 1737/VP Thông báo nghỉ ngày Quốc khánh 02/09/2018 Hành chính văn phòng 20-08-2018 Viện ban hành
35 1518/VHL-TCCB THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I NĂM 2017 Hành chính văn phòng 20-07-2018 Viện ban hành
36 199 - 214/TB/HVKHCN THÔNG BÁO HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hành chính văn phòng 29-06-2018 Viện ban hành
37 2706/VHL-KHTC Thông báo đề xuất đề tài/ dự án KHCN theo Nghị định thư theo Chương trình hợp tác ZIM (Việt Nam - CHLB Đức) Hành chính văn phòng 19-12-2018 Viện ban hành
38 28/2018/QÐ-TTg QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ Hành chính văn phòng 12-07-2018 Viện ban hành
39 2842/QÐ-VHL QUYẾT ĐỊNH SỐ 2842/QĐ-VHL Hành chính văn phòng 29-12-2017 Viện ban hành
40 1882/VHL-KHTC Quy định quản lý đề tài Hành chính văn phòng 07-09-2018 Viện ban hành
41 02/QÐ-VÐC QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ BAN HÀNH NĂM 2018 Hành chính văn phòng 02-01-2018 Viện ban hành
42 333/QÐ-VÐC QĐ thi đua khen thưởng năm 2018 Hành chính văn phòng 18-12-2018 Viện ban hành
43 800/QÐ-VHL PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ CỦA VIỆN ĐỊA CHẤT Hành chính văn phòng 17-05-2018 Viện ban hành
44 DTCS/VDC NHẬN XÉT ĐTCS 2018 Hành chính văn phòng 14-03-2018 Viện ban hành
45 70 - 72/2018/NÐ-CP; 1010/VHL-KHTC NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VÀ VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM Hành chính văn phòng 18-05-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...