VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
76 AAA13 Đề tài NVCC11.07/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
77 AAA11 Đề tài NVCC11.05/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
78 AAA10 Đề tài NVCC11.04/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
79 AAA8 Đề tài NVCC11.02/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
80 AAA7 Đề tài NVCC11.01/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
81 AAA12 Đề tài NVCC 11.06/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
82 AAA9 Đề tài NCVCC11.03/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
83 AAA28 Đề tài KHCBTĐ.01/18-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
84 AAA18 Đề tài KC.09.31/16-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
85 AAA17 Đề tài KC.09.22/16-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
86 AAA19 Đề tài KC.08.23/16-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
87 AAA30 Đề tài HTQT-VHLKHCNVN Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
88 AAA32 Đề tài Hợp tác Quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN2 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
89 AAA4 Đề tài Hợp tác Quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
90 AAA6 Đề tài HNQT/SPĐP/06.17 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...